Se Outrup Filmen

Spørgsmål og svar

Hvis du synes, at der mangler nogle spørgsmål og svar, hører vi gerne fra dig på adressen salg@outrup.dk. Så vil vi sørge for, at de informationer, der ofte er behov for, kan findes her på siden.
 

Hvordan forholder jeg mig til BR2015 ?

Vi har hentet følgende svar fra www.bygningsreglementet.dk.

Ikrafttrædelse af bygningsreglement (BR15) er udskudt til 1. januar 2016.

Det var forventet, at reglerne kunne træde i kraft i august 2015, men Kommissionen har forlænget den tre måneder lange notifikationsperiode med yderligere tre måneder. Forlængelsen af stand-still perioden skyldes et behov for at afklare udformningen af de danske regler, der skal begrænse installationen af olie- og naturgasfyr. Spørgsmålet forventes at være afklaret inden udløbet af stand-still perioden primo november.

Efter udløbet af stand-still perioden vil Trafik- og Byggestyrelsen hurtigst muligt i november udstede BR15 med henblik på ikrafttræden 1. januar 2016. I første halvår af 2016 vil der være overgangsperiode. 1. juli 2016 vil der ikke længere kunne bygges efter BR10 og BR15 vil dermed træde endeligt i kraft.

BR15 udmønter bl.a. de stramninger af energikravene til nye bygninger fra 2015, som blev aftalt ved indgåelse af energiaftalen i 2008 mellem VK-regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance.

 

Håndværkerfradag 2018 ?

Find dine svar her: Håndværkerfradag 2018

 

Kan jeg købe direkte?

Nej, vi sælger ikke direkte til brugeren. Derfor oplyser vi heller ikke priser til brugeren. Priser skal indhentes ved en tømrermester. Såfremt du ikke allerede er i kontakt med en fagmand, vil vi gerne henvise dig til en dygtig tømrer i dit lokalområde. Se mere under forhandlere.

 

Hvordan skal jeg vedligeholde mine vinduer og døre?

Når vind og vejr begynder at misfarve malingen på dine vinduer og døre, er tiden inde til vedligeholdelse. Det vil typisk være vinduer og døre vendt mod syd og vest, der kræver vedligeholdelse først. Selve vedligeholdelsen skal udføres således:

TræFront, AluCapFront, maling

 

Hvordan behandler jeg bundtrinnet i min dør?

Hvordan fjerner jeg harpiksudtræk?

Harpiks kan trække gennem malingen som små dråber, og kan ved lyse farver fremstå som gul misfarvning. Harpiksen fjernes med en blød klud vædet i sprit. Gentag processen 4-5 gange og vask efter med vand.

 

Hvordan fjerner jeg limrester fra glasmærkatet på ruden?

Sidder dit glasmærkat på for længe, kan der forekomme limrester på ruden. Disse fjernes let med salmiakspiritus, rensebenzin eller keramisk glasrens og eventuelt en glasskraber.

 

Vi oplever dug på udvendig side af vores ruder – hvorfor?

Fænomenet er uskadeligt og normalt kortvarigt. Det skyldes, at jeres nye energiruder isolerer godt. Dugdannelse kræver en kombination af lav overfladetemperatur og høj luftfugtighed.

I stille vejr med klar himmel kan udstrålingen til himmelrummet afkøle de udvendige bygningsflader så meget, at overfladetemperaturen bliver lavere end luftens dugpunkt. Fugten i luften vil derfor kondensere på bygningsfladerne.


Da varmestrømmen gennem en energirude er lille, vil overfladetemperaturen på den udvendige side herved være så lav, at der dannes dug på den udvendige side.

Dugdannelsen vil typisk forekomme midt på ruden. Langs rudens ydre kant, randzonen, er isoleringsevnen lidt dårligere. Herved ledes der lidt mere varme ud, så rudens kant holdes dugfri.

Tagudhæng og beplantning kan "skygge" for afkølingen, ligesom lokale forhold kan spille ind.
 

Vi oplever dug på indvendig side af vores ruder – hvorfor?

Dug er kondensdannelse på rudens indvendige side, og det skyldes sandsynligvis, at udluftningen ikke er tilstrækkelig.

Nye vinduer har både gode konstruktioner, beslag og tætningslister. Samtidig er vinduerne sikkert blevet monteret med nye fuger mellem karm og mur. Det betyder, at boligen nu er langt mere tæt end tidligere - og luftskiftet mindre.

Energistyrelsen anbefaler i folderen ”Luft ud…” følgende:

”En tidssvarende bolig skal være tæt, så man undgår varmespild. Men i bestræbelser på at få lukket alle huller og utætheder må man ikke overse, at frisk luft – og dermed ventilation – er en betingelse for sundhed. Både for beboerne og huset. En gennemsnitsfamilie producerer hver dag 15 l vand i form af vanddampe. Vanddampene kommer fra beboerne selv (sved og udånding), dels fra brugen af køkken, badeværelse og tørring af tøj. Vanddampene skal ud igen – hver dag. I en utæt bolig sker det af sig selv, men hvis boligen er meget tæt, må man selv gøre en ”indsats”. Soverum er særlig udsat for fugt. Mange mennesker foretrækker et køligt soverum, og hver person afgiver indtil 0,5 liter vand på en nat ved transpiration og udånding.” Derfor bør man øge udluftningen. Luft godt ud med gennemtræk 5-10 minutter 2-3 gange i døgnet, og luft jævnligt ud i køkken og badeværelse.

Dug/ kondensdannelse kan bl.a. skyldes: Natsænkning 

Sænker man temperaturen om nattet, kan man erfare, at luft med lav temperatur ikke kan rumme så meget vand. Det kan medføre, at fugten sætter sig på ruderne. Find derfor den rette balancen mellem lavere temperatur og kondensdannelse.

Tørre tøj 


Tørrer man tøj indendørs, bliver fugten afgivet til rummet. Bruger man tørretumler, så skal den opvarmede luft ud i det fri. Kan man tørre tøjet udendørs, sparer man på energiforbruget.

Madlavning 

Madlavning giver damp og fugt i køkkenet. Tænd for emhætten, når du begynder at lave mad. Lad emhætten køre 10-15 minutter efter, at du færdig med at lave varmt mad. Bad 

Luft grundigt ud efter badet, hvis der ikke er ikke ventilator i badeværelset. Er der ventilator, så lad den køre mens du bader og i 10-15 minutter efter badet. 


Vådt fodtøj 

Vådt fodtøj fører fugt ind i boligen. Tørring af fodtøjet øger kravet til udluftning. Husdyr 

En middelstor hund afgiver det samme som et menneske, omkring 2 l vand i døgnet. Stueplanter 

Stueplanter afgiver fugt til rummet. Mange stueplanter pr. m² øger muligheden for kondensdannelse.

 

Hvad er lavenergiruder med varm kant?

Termoruder består af 2 lag glas med et luftmellemrum. Glassene limes på et afstandsprofil, som normalt er af aluminium eller galvaniseret stål. Disse materialer har den ulempe, at de isolerer dårligt, og når det bliver koldt, kan der dannes kondens/dug langs termoruden yderkant – randzonen. Varm kant er et afstandsprofil, som er fremstillet af et materiale, som isolerer bedre. Derved bliver varmetabet langs rudens kant reduceret, og generne med kondens langs rudens kant bliver minimeret. 


Lavenergiruder med varm kant er standard i alle Outrup vinduer og døre.

 

Hvad betyder Uw, Ueff, Gw, LTw og Ag/Aw?

På kopi af tilbud eller ordrebekræftelse finder man følgende data/energi-oplysninger: Uw = U-værdi for elementet 

Ueff = Effektiv U-værdi for elementet - tilførslen af solvarme gennem ruden er indregnet
Gw = Vinduets energi-transmittans – gennemstrømning af solvarme 

LTw = Rudens lys-transmittans – gennemstrømning af sollys 

Ag/Aw = Glasandel – rudens andel af elementets areal Dataene skal man bl.a. bruge, når man skal lave beregning af bygningers energibehov.

Uw-værdi udtrykker transmissionskoefficienten – isoleringsevnen. Uw-værdien angiver, hvor stor en varmemængde, målt i Wh, der i løbet af en time strømmer gennem 1 m² af konstruktionen, når temperaturforskellen mellem den indvendige og den udvendige side er 1°C. Jo lavere Uw-værdi, jo bedre isoleringsevne. Uw-værdi - ”den mørke U-værdi” - er et udtryk for energitabet gennem elementet – uden nogen påvirkning af solen. Jo lavere Uw-værdi, jo mindre energitab. 


Ueff-værdien er elementets effektive U-værdi. ”Den mørke U-værdi” – Uw - er fratrukket energitilskuddet fra sollyset. Jo lavere Ueff-værdi, jo mindre energitab. 


G-værdien er et udtryk for tilskud af solvarme. Jo højere G-værdi, jo mere solvarmen passerer gennem ruden og ind i boligen. 


LTw er et udtryk for sollys-gennemgang. Jo højere LTw-værdi, jo større procentdel af sollyset passerer gennem ruden.
 

Hvordan ser man om døren er højre– eller venstrehængt?

Man stiller sig foran døren, så man kan se hængslerne. Når man står foran døren, rækker man en hånd frem for at røre ved hængslerne. Døren er højrehængt, hvis man skal man bruge højre hånd for at røre hængslerne. Døren er venstrehængt, hvis man skal man bruge venstre hånd for at røre hængslerne. Tegningerne på Outrups tilbud og bekræftelser ser man altid fra boligens udvendige side - uanset om døren er indad- eller udadgående. 


 Højre eller venstrehængt dør?

Hvordan monteres langskilte på pladedøre?

For at undgå fugtoptagelse ved montering af langskilte på pladedøre, skal man være opmærksom på ikke at tilspænde skruerne på den udvendige side så meget, at overfladebehandlingen gennembrydes af kanten fra langskiltet. Husk af forbore skruehuller for at mindske skruens optræk af materiale og at skruehullet skal forsegles.

 

 

Hvordan monteres/afmonteres greb på facadedøre?

Montering af greb på facadedøre
Udvendig samt indvendig grebsdel presses sammen, hvorved grebsdel automatisk låses. Grebet er nu klar til brug.
Se skitse 1 og 2

Afmontering af greb på facadedøre
Værktøj: 1 stk. 3 mm ligekærvet skruetrækker.
Grebsdele frigøres fra hinanden ved at påvirke låsespærren med en skrue-trækker. Skruetrækkeren drejes ca. 60 gr. med uret, samtidig trækkes grebsdelene fra hinanden.
Se skitse 3 og 4

 

Kan jeg hænge julepynt/dekoration på min dør?

Hvis overfladebehandlingen på pladedøre brydes, kan det medføre, at fugt trænger ind gennem grundbehandlingen, og fugten får dørpladen til at ændre struktur. Vi fraråder at fastgøre julepynt eller anden dekoration med stifter, søm eller andet, der bryder overfladen.

 

Er ornamentglas placeret på udvendig eller indvendig side af vindueselementet?

Ornamentglas placeres altid på den udvendige side af vindueselementet med den ruflede side vendt ind i glasmellemrummet, for at evt. påklæbede sprosser har den bedste vedhæftelse på glasset. Ornamentglas i 3-lags ruder er altid placeret som det midterste stykke glas.

 

Hvad er fingerskarret træ?

Fingerskarret træ er en proces, hvor man bortskærer det træ og de knaster, man fornemmer kan ødelægge stabiliteten. Fingerskarret træ sikrer en stærk og stabil konstruktion – og når knaster bortskæres, minimeres harpiksudtræk, og som kunde oplever man, at finish og kvalitet er helt i top i mange år frem. Efter bortskæring samles træet atter med lim.

 

Hvordan justeres rammen på et topstyret vindue?

Rammen kan justeres 1,5 mm op eller ned. Før rammen kan justeres, løsnes den nederste monteringsskrue i karmen. Herefter anvendes en Torx20-nøgle til at dreje den excentriske tap. På tappen er der et mærke, som ved levering er indstillet i vandret stilling, som angiver nul-positionen. Når mærket er enten i top eller bund, dvs. lodret stilling, er beslaget justeret ud i max position 1,5 mm. Efter justeringen er foretaget, strammes den nederste monteringsskrue igen.

 

Kan der opstå nuanceforskel?

Fyrretræs elementer leveres med indfarvede bundglaslister og palæ/energisprosser i samme farve/glans som resten af elementet. Bundglaslister og palæ/energisprosser er udført i alu, hvilket gør dem betydeligt nemmere at vedligeholde, idet de ikke skal males. Med tiden vil nogle måske opleve nuanceforskel på karm/ramme og bundglasliste/sprosse. Forskellen kan opstå, når elementet trænger til at blive malet (typisk 5-7 år efter nyanskaffelse).
 

Bestil opmåling til nye vinduer

Bestil opmåling til nye vinduer

Skal du have skiftet vinduer eller døre i dit hus, har du mulighed for her på siden at bestille en opmåling. Vi videresender din forespørgsel til en af vore forhandlere, som efterfølgende tager kontakt til dig. Forhandleren hjælper bl.a. med rådgivning og måltagning. Korrekt opmåling er afgørende for et godt resultat. Efter aftale med forhandleren modtager du et uforpligtigende tilbud på dine nye vinduer og døre.